MENU

Pindah Milik

Pindah Milik ialah suatu proses pertukaran nama pemilik sesuatu harta kepada harta yang baru setelah berlaku urusan jualbeli atau disebabkan oleh warisan harta pusaka. Menurut Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171):

  • Apabila sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan dijual atau dipindah milik maka adalah menjadi kewajipan penjual atau pemindah milik dan pembeli atau penerima pindah milik dalam tempoh tiga bulan selepas jualan atau pindah milik itu memberi tempoh notis mengenainya kepada pihak berkuasa tempatan dalam Borang 1 dalam Jadual Pertama kepada Akta ini.

  • Apabila pemunya sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan mati, maka adalah menjadi kewajipan orang yang menjadi pemunyanya melalui warisan atau selainnya memberi notis mengenainya kepada pihak berkuasa tempatan dalam tempoh satu tahun selepas kematian itu dalam Borang J dalam Jadual Pertama kepada Akta ini