MENU

Bidang Kuasa Majlis Daerah Pontian

  1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

  2. Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172)

  3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

  4. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

  5. Kaedah Pengawalan Perancang Am